ANBI

ANBI Kuku SomoDe stichting Kuku Somo is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen hoeven wij geen successierechten te betalen. Wij voldoen ruimschoots aan de eis van minimaal 90% inzet voor het Algemeen Nut.

Hier vindt u alle informatie die wij verplicht zijn openbaar te maken op grond van de ANBI-status.

Naam instelling:   Stichting Kuku Somo

IBAN:                         NL20RABO0149324308

Fiscaal nummer:  8530.62.754

Postadres:              De Pieterberg 45
9431 DC Westerbork

Doelstelling:
a. door kennisvergroting de zelfredzaamheid van kleine boeren en daarmee de economische situatie op het Keniaanse platteland te vergroten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door geld in te zamelen voor het oprichten, onderhouden en faciliteren van een kenniscentrum met boerderij en voor het organiseren van uitwisselingen tussen Keniaanse en Europese ondernemers en deskundigen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Het vermogen zal worden beheerd door de stichting. Er is een bankrekening geopend waarop de gelden worden gestort en waarvan bedragen overgeboekt kunnen worden. Er zal in overleg besloten worden welke gelden worden overgemaakt en wanneer. Alvorens er gelden naar Kenia overgeboekt worden, zal er door Seth Chitai bewijsstukken/ facturen aangeleverd moeten worden.

Functie bestuurders:
Voorzitter: WMFM van der Sterren
Secretaris: DTM van der Sterren
Penningmeester: DLJ van der Sterren-Drissen

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

Notulen bestuursvergadering 5 april 2014. Verdere inventarisatie noden in Kenia en opstellen projectvoorstel voor grootschaliger demobedrijf met praktijktrainingscentrum.

Financiële verantwoording:
Aangezien de stichting opgericht is medio 2013, zal de eerste balans en resultatenrekening per 31-12-2014 opgesteld worden.